Általános Szerződési Feltételek

 Bevezető rendelkezés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy teljes körűen szabályozza a  Pintér Adrienn egyéni vállalkozó (Székhelye: 1117. Budapest, Budafoki út 83/c, Cégjegyzék száma:38165289, Adószáma:6672401-2-43 (a továbbiakban: Szolgáltató) által a „BabyOnBoard” honlapon (BabyOnBoard– www.babyonboard.co.hu – honlap a továbbiakban: honlap vagy weboldal) keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) (a továbbiakban Szolgáltató és Felhasználó együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit, valamint a honlap szolgáltatásai használatának általános szerződési feltételeit és módját.

 1. Általános rendelkezések

 1.1. A Felhasználó a honlapot és a nyújtott Szolgáltatást, regisztrációt követően, a jelen ÁSZF elfogadásának feltételével és rendelkezései szerint használhatja, illetve veheti igénybe. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az aktuális ÁSZF a honlapon folyamatos elérhető és megtekinthető.

 1.2.  A Felhasználó a honlapon történő regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató a tevékenységével összefüggésben kezelt személyes adatokról, valamint a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről az Adatkezelési tájékoztatójában tájékoztatja a Felhasználót. Amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a regisztráció során nem fogadja el, valamint a honlapon elérhető  Adatkezelési tájékoztató megismeréséről és tudomásul vételéről nem nyilatkozik, úgy nem jogosult a honlap használatára és ezáltal a Szolgáltatás igénybevételére. 

1.3. Felhasználó és a Szolgáltató között a BabyOnBoard honlapon a jelen ÁSZF elfogadásával, valamint a szolgáltatások, illetve az értékesítésre kínált termékek Felhasználó általi megvásárlásával létrejövő szerződés nyelve a magyar. A szerződés elektronikus úton kötött, de írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalmát Szolgáltató kizárólag elektronikusan iktatja és archiválja azzal, hogy a szerződés utólag hozzáférhető és visszakereshető. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezésének. 

A Felek jogviszonyára különösen az alábbi jogszabályok irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy. tv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.)
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 

A weboldal üzemeltetője 

A Szolgáltató adatai a következők: Pintér Adrienn egyéni vállalkozó

Székhely: 1117. Budapest, Budafoki út 83c

Nyilvántartási szám: 38165289 

Adószám 66724012143

Levelezési cím: 1117. Budapest, Budafoki út 83c

Telefonszám: + 36 30 4426727

E-mail cím: hello@babyonboard.co.hu

 Weboldal tárhelyszolgáltatójának neve, elérhetősége: 

Magyar Hosting Kft.
H-1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.
+36 1 700 2323

Kapcsolati telefonszám:  +36 1 700 2323

 1.4. A BabyOnBoard weboldal minden ismert böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A weboldal kommunikációja HTTPS protokollon keresztül történik. A weboldalon keresztül történő kommunikáció titkosított. A weboldal biztonsága megfelelő szintű, használata nem jelent kockázatot annak használóira nézve, azonban Szolgáltató javasolja, hogy Felhasználó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus- és kémprogram elleni védelmet biztosító szoftvereket, valamint mindig telepítse az általa használt operációs rendszer által felajánlott biztonsági frissítéseket. A honlapon való vásárlás feltételezi Felhasználó részéről az internetes technológia korlátainak és hibalehetőségeinek ismeretét, elfogadását.

 1. Az ÁSZF hatálya

 2.1. A jelen ÁSZF minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra kiterjed, amely a BabyOnBoard honlapon keresztül valósul meg, és amelyet a Szolgáltató a weboldalon keresztül nyújt a Felhasználó számára. 

2.2. Az jelen ÁSZF területi hatálya a Szolgáltató és a Felhasználó között, Magyarország területén létrejött jogügyletekre terjed ki.

 2.3. Jelen ÁSZF teljeskörűen és automatikusan szabályozza a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött jogviszony feltételeit. 

2.4. Jelen ÁSZF annak közzétételének napjával lép hatályba azzal, hogy a Felhasználó vonatkozásában a regisztráció során, az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg válik kötelező erejűvé. Jelen ÁSZF hatályát veszti annak Szolgáltató általi visszavonása, vagy  egyoldalú módosítása esetén, a módosított rendelkezések tekintetében. 

 1. AZ ÁSZF módosítása, közzététele

3.1. ÁSZF mindenkor hatályos szövegét Szolgáltató közzéteszi a BabyOnBoard honlapon, és biztosítja annak Felhasználó általi folyamatos elérhetőségét. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az ÁSZF a Felhasználó számára egyszerűen letölthető legyen a weboldal felületéről.

 3.2. A módosított ÁSZF szövegét a Szolgáltató köteles – a módosítással érintett rendelkezéseket és a módosítás hatályba lépésének időpontját megjelölve – a módosítás hatálybalépést megelőzően a BabyOnBoard honlapon közzétenni. A módosítást oly módon – akár egységes szerkezetben – kell nyilvánosságra hozni, hogy a Felhasználó számára egyértelműen megállapítható legyen a módosítás ténye, a hatályba lépés időpontja, valamint a módosítással érintett rendelkezések köre. 

 1. Az ÁSZF-ben használt fogalmak 

4.1. Szolgáltató: a Felhasználók számára a BabyOnBoard gyűjtő honlapon, annak működtetésével, online elérhetően, nem letölthető fájlként, tárolt adattartalomként, szakképzet Oktató által fitnesz, jóga, relaxációs, valamint egyéb tevékenységi körben megtartott órákat (termékeket) kínál, a termékek megvásárlására.

 4.2.Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatást a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint igénybe veszi, a termékeket megvásárolja.

 4.3. Szolgáltatás: a Szolgáltató által a BabyOnBoard gyűjtő honlapon nyújtott, Felhasználó által regisztrációt követően igénybe vehető szolgáltatás, amelynek igénybevételével a Szolgáltató a Felhasználó által megvásárolt termék, Felhasználó általi online elérésének biztosítását vállalja.

 4.4. Termék: havidíjas előfizetés által elérése mindazon fitnesz, jóga, relaxációs és egyéb körben elérhető videós tartalom, amely a BabyOnBoard gyűjtő honlapon online elérhető, amely értékesítését, elérésének biztosítását a Szolgáltató jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint vállalja Felhasználó részére. A termék online, egyoldalú kommunikációval végzett testmozgást – a gyakorlatok követhetőségének biztosításával – bemutató tárolt adattartalom (a továbbiakban: tárolt óra)

4.5. Fogyasztó: az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el jelen ÁSZF hatálya alá tartozó termékek megvásárlására, valamint Szolgáltatás igénybevételére kötött szerződések során. 

 1. A Szolgáltatások és azok igénybevétele 

5.1. A honlapon nyújtott Szolgáltatás igénybevétele, a Termék megvásárlása kizárólag elektronikus úton, a honlapon való regisztrációt követően lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módokon. A honlapon való regisztráció ingyenes.

5.2. A regisztráció módja: Felhasználó a honlapon való regisztrálását a „Regisztráció” gombra történő kattintással kezdheti meg. A “Regisztráció” gombra kattintást követően, a Felhasználó a regisztrációt a „Regisztrálok Felhasználónak” gomb kiválasztásával tudja megkezdeni, ezt követően köteles megadni a személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, email cím, mobilszám). A regisztrációs felületen látható adatlapokat Felhasználó értelemszerűen, a valós és hatályos adatainak megfelelően köteles kitölteni. Szolgáltató nem köteles a megadott adatok valódiságát ellenőrizni, az ezzel kapcsolatban felmerülő jogviták, károkozás tekintetében Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 5.3. Szolgáltató a regisztráció teljes folyamata során – annak megtörténtéig – biztosítja a megfelelő technikai eszközöket annak érdekében, hogy a Felhasználó az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a regisztráció véglegesítése előtt el tudja végezni. Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy ha Felhasználó a honlapra történő regisztráció során adataidat nem, vagy hiányosan adja meg, úgy – a Szolgáltatás nyújtásához szükséges alapvető információk hiányában – Felhasználó profil regisztrációját nem áll Szolgáltatónak módjában elfogadni, és az online anyagokhoz való hozzáférést, illetve azok elérését, megtekintését Szolgáltató nem köteles biztosítani. 

5.4. A Regisztrációhoz szükséges adatok megadását követően a „Regisztráció” gombbal a regisztráció megtörténik, a Felhasználó „Felhasználó profilja” létrejön. A „Regisztráció” feltétele az ÁSZF elolvasása, valamint elfogadása, valamint az Adatkezelési tájékoztató megismerése és tudomásul vétele. Az „Elfogadom az (Felhasználó) ÁSZF-et”, „Megismertem és tudomásul vettem az adatkezelési tájékoztatót” felirat mellett található jelölőnégyzetek bejelölésével, majd a „Regisztráció” gomba történt kattintással a Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF és adatkezelési tájékoztatót elolvasta, tartalmukat megismerte és megértette, illetve az ÁSZF rendelkezéseit érvényesen elfogadta. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az ÁSZF rendelkezéseinek be nem tartása esetén a Felhasználó szerződésszegést követ el, melyért kizárólagos jogi felelősséggel tartozik.

5.5. A regisztráció véglegesítését követően Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre 24 órán belül visszaigazolást küld a regisztráció sikerességéről.

 

5.6. Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás, vagy bármely más későbbi email értesítés azért nem érkezik meg a Felhasználóhoz, mert e-mail címét pontatlanul adta meg, illetve az e-mail fiók tárhelyének telítettsége miatt az nem kézbesíthető. 

5.7. Felhasználó bármikor jogosult törölni a regisztrációját a Felhasználói fiók megszüntetése’ gombra kattintva. A honlap a törlési kérelmet azonnal feldolgozza, és a regisztráció során megadott e-mail címre automatikusan kiküld egy üzenetet, melyben található linkre kattintva tudja Felhasználó megerősíteni a törlési szándékát. Ezt követően felhasználói fiókja megszüntetésre kerül. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy felhasználói fiók törlése után az adatokat visszaállítani nem lehetséges, így, ha a Felhasználó újra igénybe kívánja venni a Szolgáltatást, ismét regisztrálnia kell a honlapon.

 1. Honlapon megvásárolható termék 

6.1. A honlapon Szolgáltató által értékesítésre kínált havidíjas előfizetés (Termék) részletes leírást tartalmaz a Termékről, annak jellemzőiről (az óra időtartamáról, az óra típusáról, az órán való részvételhez adott esetben szükséges eszközökről és egyéb tudnivalókról). 

 1. Termék megvásárlása 

7.1. A Termék megvásárlása kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett, BabyOnBoard honlapon, elektronikus úton lehetséges. Telefonon, postai vagy elektronikus levél formájában termék vásárlására nincs lehetőség. 

7.2. A termék (videó csomag) megvásárlása után, az előfizetett tartalmak (videó csomag) 30 napig érhetőek el.

 7.3. Szolgáltató a vásárlás teljes folyamata során – annak megtörténtéig – biztosítja a megfelelő technikai eszközöket annak érdekében, hogy a Felhasználó az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a vásárlás előtt el tudja végezni. Abban az esetben, ha a Felhasználó a vásárlást követően észleli, hogy a vásárlás Szolgáltató általi teljesítéséhez (számlázáshoz) szükséges adatait hibásan adta meg, úgy a vásárlás elküldését követő 5 (öt) munkanapon belül írásban jelezheti a hibát, illetve a helyes adatot a Szolgáltató felé, a hello@babyonboard.co.hu mail címre küldött üzenet útján. 

7.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatáson, a honlapon megvásárolható Termékek körén, illetőleg azok árain bármikor egyoldalúan módosíthasson. Szolgáltató kijelenti, hogy az árváltoztatás a már megvásárolt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, úgy Szolgáltató nem köteles a terméket a hibásan feltüntetett áron Szolgáltatni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő Szolgáltatást, amelynek ismeretében a Felhasználó dönthet úgy, hogy a vásárlási szándékától eláll.

 7.5. A Szolgáltató által biztosított, a honlapon elérhető termékekre vonatkozó árengedmény vagy más kedvezmények (akciók és nyereményjátékok) részletszabályairól – így különösen annak mértékéről és időtartamáról, az igénybevétel, illetőleg részvétel feltételeiről és korlátairól – Szolgáltató a Felhasználó számára tájékoztatást nyújt. Felhasználónak az akció időtartama alatt az érintett termékek vagy szolgáltatások tekintetében leadott vásárlások és a Szolgáltatás teljesítésére az akció idejére meghirdetett feltételek az irányadók.

 1. Fizetési módok

 8.1. Szolgáltató a Barion Payment Zrt., mint fizetési szolgáltató rendszerével, valamint az OTP Mobil Zrt. SimplePay, mint fizetési szolgáltató rendszerével biztosítja a Felhasználó számára a Termék, illetve Szolgáltatás kapcsán a kényelmes és biztonságos vásárlást bankkártyával. A termék és szolgáltatás díjának megfizetése, azaz az online bankkártyás fizetés a fizetési szolgáltató rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz közvetlenül nem jutnak el. A fizetési szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A SimplePay Szolgáltatás és SimplePay Rendszer nem pénzforgalmi szolgáltatás, így nem minősül MNB (Magyar Nemzeti Bank) engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött szolgáltatásnak és nem tartozik a Hpt. hatálya alá. A Barion Payment Zrt és OPT Mobil Zrt együtt a továbbiakban: fizetési szolgáltatók/ külön-külön fizetési szolgáltató. Szolgáltató a kiválasztott Termék és/vagy szolgáltatás megvásárlása érdekében – a „Befizetem” gomb megnyomása által és a bankkártyás fizetési opció kiválasztásával – a Felhasználót a fizetési szolgáltató felületére irányítja át, ahol Felhasználónak nincs más dolga, mint bankkártya adatainak megadásával teljesíteni a kiválasztott termék megvásárlását (ellenértékének megfizetését). Felhasználó fizetési szolgáltató rendszeren keresztül indított fizetése alapján a termék és/vagy szolgáltatás díja akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a Felhasználó bankszámláján, a fizetési szolgáltatást nyújtó fizetési szolgáltató által zárolásra/levonásra és a Szolgáltató bankszámláján maradéktalanul jóváírásra kerül.

8.2. A nyugtát a Szolgáltató a szamlazz.hu rendszerén állítja ki és küldi meg a sikeres fizetés után a Felhasználó e-mail címére. Abban az esetben, ha a Felhasználó a „Számlát kérek” rovat bejelölésével, valamint a számlázási adatok egyidejű, hiánytalan megadásával a megvásárolt termék ellenértékéről számlát kért, úgy a Szolgáltató köteles számlát kibocsátani a szamlazz.hu rendszerén a megvásárolt termék ellenértékéről és azt a Felhasználónak emailen eljuttatni. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a vásárlás sikeres megtörténtét követően számla utólagos igénylésére nincs lehetőség. Bankkártyás fizetés estén Felhasználónak továbbá lehetősége van kuponkód megadásával kuponkód beváltására a „Bankkártyás fizetés (BARION)” jelölésével, a kód megadásával és a „kupon beváltása” gombra kattintva. 

 1. Elállási jog és annak gyakorlása

A Felhasználó, mint fogyasztó elállási jogára vonatkozó rendelkezéseket távollevők között kötött fogyasztói szerződés esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza.

9.1. A jelen pontban szereplő rendelkezések kizárólag az ÁSZF értelmében fogyasztónak minősülő Felhasználóra vonatkoznak. 

9.2.A Felhasználó a “Felhasználói profil” oldalon az előfizetést a „Visszatérítés” gombra kattintva mondhatja le (elállási szándék jelzése) Az elállási határidő a vásárlást követő 24 óra. A szolgáltató a lemondásáról a Felhasználó részére e-mailen visszaigazolást küld, és a megfizetett ellenértéket 7 napon belül visszautalja. 

 1. Felhasználói panaszok kezelése

 10.1. Amennyiben vásárlása során, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét követően Felhasználónak bármilyen jogszerűnek minősülő panasza merülne fel, Felhasználó jogosult azt a Szolgáltatónál közvetlenül, írásbeli úton benyújtani. 

10.2. A panasz továbbítására lehetőség van a hellobabyonboard.co.hu e-mail címre elküldött elektronikus üzenet formájában. Az írásbeli panasz beérkezését követően az abban foglaltakat Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül kivizsgálja, és tájékoztatja Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Felhasználó rendelkezésére, valamint az ilyen eljárás megindításához vagy vitarendezési mód igénybevételéhez szükséges információkat. A panaszválasz másolatát Szolgáltató köteles 5 (öt) évig megőrizni. Amennyiben a panasszal a Szolgáltató egyetért, úgy intézkedik annak orvoslása iránt, míg a Felhasználó panaszát elutasító álláspontját Szolgáltató köteles megindokolni és a Felhasználónak megküldeni. 

A fogyasztó valamely fogyasztóvédelmi problémájának megoldása érdekében továbbá az alábbi intézményekhez fordulhat segítségért: 

 • a fogyasztóvédelmi hatóság fogyasztóvédelmi jogszabálysértés esetén jár el

, • a békéltető testület egyéni ügye megoldásában segít, 

 • az Európai Fogyasztói Központ határon átnyúló fogyasztói jogvitája megoldásában segít.

 10.3. Amennyiben a fogyasztó ezen jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. (A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség a kormányhivatalok szervezetében működő szakigazgatási szerv, amely fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon jár el, szakmai irányításukat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal látja el.) A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon az 

Információk/Elérhetőségek menüpontban (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek). 

10.4. Ha a Szolgáltató fogyasztó panaszát elutasítja, úgy fogyasztó az illetékes békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testületnek a Budapesti Békéltető Testület minősül, melynek adatai és elérhetősége:

 Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31 Honlap: www.bekeltet.bkik.hu Amennyiben az Szolgáltató fogyasztói panaszát alutasítja, úgy fogyasztó jogosult a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 

A kérelemnek tartalmaznia kell 

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 

 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt, 
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a jogszabályi előírásoknak megfelelő meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu  A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

10.5. Felhasználó Szolgáltatóval szembeni panaszának kezelése érdekében az Európai Online Vitarendezési Fórumhoz is fordulhat. Az Európai Online Vitarendezési Fórum az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, mely az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az Unióban letelepedett kereskedő közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Online Vitarendezési Platform (OVR) a következő linken érhető el a Felhasználó számára: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

10.6. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 

 1. Felelősségi szabályok

11.1. Felhasználó vállalja, hogy a honlap működésével és a termékek megvásárlásával és a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban jelen ÁSZF rendelkezéseit, és a Szolgáltató által üzemeltetett BabyOnBoard honlapon közzétett információkat magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettségei szerződésszerű teljesítése érdekében úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Szolgáltató felhívja a Felhasználófigyelmét, hogy akkor, ha a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, az nem minősül a Szolgáltató részéről jogról való lemondásnak. 

11.2. Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a megvásárolt termék és/vagy szolgáltatás vonatkozásában Felhasználót baleset éri, sérülést szenved, önmagának vagy másnak kárt okoz, Szolgáltatót felelősség semmilyen jogcímen nem terheli. Felhasználó felelőssége megítélni a termék és/vagy szolgáltatás Felhasználó általi, balesetmentes teljesíthetőségét, Felhasználó köteles megteremteni a nyújtott szolgáltatás online igénybevételének körülményeit, megfelelő informatikai és egyéb, a termék vonatkozásában felmerülő, illetve előírt fizikai (egészségügyi állapot, helyigény, szükséges eszközök stb.) feltételeket.

11.3. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

11.4. Felhasználónak bármikor lehetősége van a regisztráció és a vásárlás során megadott adatok ellenőrzésére, esetleges módosítására, ennél fogva Szolgáltatót a hibás adatbevitelből eredő károkért felelősség nem terheli.

 11.5. Felhasználó a BabyOnBoard honlapot, valamint az ott működő Szolgáltatást, és a terméket kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő személyi sérülésekért, vagyoni és nem vagyoni károkért (a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően).

 11.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az érdekkörén kívüli okból felmerülő technikai problémákért, illetve hibákért, különösen amelyek ellenőrizhetetlen körülmények között merültek fel.

11.7. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által tanúsított magatartásokért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett. 

11.8. Amennyiben a honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet, ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

11.9. Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy: 

 • a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolja, nem módosítja, harmadik személy részére nem továbbítja a Szolgáltatáson keresztül elérhető, szerzői jog által védett tartalmat, anyagokat, képeket, védjegyeket, kereskedelmi neveket, szolgáltatási jegyeket, egyéb szellemi tulajdont, tartalmat, illetve védett információt, nem hoz létre ezekből származtatott munkákat, nem használja és semmilyen módon nem reprodukálja azokat;
 • nem használja a Szolgáltatást olyan módon, amely negatívan befolyásolja a terméket és/vagy Szolgáltatást, annak minőségét, illetve negatívan hat a termékhez és/vagy Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerverekre vagy hálózatokra; 
 • nem tölt fel vírusokat vagy más kártevő kódot, és más módon sem veszélyezteti a termék és/vagy Szolgáltatás biztonságát. 
 1. Szerzői jogok 

12.1. A BabyOnBoard megjelölés szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a kizárólagos szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a honlapon, valamint az ezen keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket). 

12.2. A honlap tartalmának magáncélú felhasználáson túlmenő minden további célú felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

12.3. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a honlap használata nem biztosít jogot a Felhasználónak a honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi név, védjegy használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen túlmenően e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

12.4. A Szolgáltató a szerzői jogok, illetve saját szellemi alkotásaival kapcsolatos jogos igényének érvényesítéséhez szükséges jogi lépéseket szükség esetén megteszi, a jogai megsértőjével szemben kártérítési igényét teljeskörűen jogosult érvényesíteni.

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 13.1. Kellékszavatosság Milyen esetben élhet a Felhasználó a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján? Felhasználó- választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat (9. pont szerint). Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A Ptk. értelmében a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás és/vagy termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, minthogy a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 13.2. Termékszavatosság Szolgáltatónak termékszavatossági kötelezettsége nem áll fenn a nyújtott Szolgáltatás és Termék vonatkozásában. 

 1. 3. Jótállás 

Szolgáltató a Termékre, Szolgáltatásra vonatkozóan jótállást nem vállal.

 1. Alkalmazandó jog, joghatóság és illetékes bíróság

 A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a fent megjelölt jogszabályok rendelkezései az irányadók. Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni, együttműködni kötelesek. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek a jogvita rendezése érdekében az illetékes bírósághoz fordulhatnak. 

 1. Záró rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a honlapon változtatásokat végezzen, javítást hajtson végre, valamint, hogy a honlapot esetlegesen akár más domain név alá helyezze át.

Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására.

Jelen ÁSZF 2021. március 1. napjától annak visszavonásáig vagy módosításáig hatályos.

Kelt: Budapest, 2021. szeptember 15.

SimplePay adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) Pintér Adrienn (1117 Budapest, Budafoki út 83 c) adatkezelő által a(z) https://babyonboard.co.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, számlázási adatok, telefonszám.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff