ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Pintér Adrienn egyéni vállalkozó (Adatkezelő) felelősséggel, és a rá vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kívánja kezelni a hozzá érkező személyes adatokat és szavatolja honlapjának minden felhasználója számára, hogy az összes tárolt adatukat bizalmasan kezeli. Erre tekintettel  közzéteszi  a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, amelynek célja, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, a továbbiakban: GDPR), valamint a magyar adatvédelmi törvény (Infotv.) alapján átláthatóan bemutassa a honlapja felhasználóinak személyes adataira vonatkozó adatkezelési tevékenységét, az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében.   

Az Adatkezelő adatkezelésének irányelvei folyamatosan elérhetőek a www.babyonboard.co.hu címen. Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen tájékoztató tartalmát bármikor megváltoztathassa; az esetleges változtatásokról kellő időben értesíti a honlapjára látogatókat és regisztrálókat.   

Fogalommeghatározások a GDPR értelmében:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelési elvek és módok

adattakarékosság: az adatgyűjtés és az adatkezelés azokra az adatokra korlátozódik, amelyek kezelése az adott cél szempontjából megfelelő, releváns és amelyek az adatkezelő által kívánt cél eléréséhez ténylegesen szükségesek.

adatok pontossága: az adatkezelő törekszik arra, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. A pontatlan adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerülnek. 

célhoz kötöttség: Az adatok kizárólag egyértelmű és jogszerű célból kerülnek gyűjtésre

jogszerűség és átláthatóság: A személyes adatok csak meghatározott jogalap (hozzájárulás vagy más törvényes jogalap) alapján kerülnek kezelésre, mely tisztességesen és az érintett által átlátható módon történik.

korlátozott tárolhatóság: Az adatkezelő a személyes adatokat az érintettek azonosítását lehetővé tevő formában az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tárolja, a hatályos jogszabályokban előírt határidők figyelembevételével. Az adatok egyéb esetében törlésre kerülnek.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő neve: Pintér Adrienn egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Pintér Adrienn egyéni vállalkozó)

Székhely: 1117. Budapest, Budafoki út 83 c

Elérhetőségei: 

levelezési címe: 1117. Budapest, Budafoki út 83 c

email címe: ​hello@babyonboard.co.hu

Honlap címe: ​www.babyonboard.co.hu 

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartási szám: 38165289

Adatkezelési kérdéseivel az alábbi e-mail címen fordulhat hozzánk:  hello@babyonboard.co.hu

 

 1. A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A Tájékoztató a Pintér Adrienn egyéni vállalkozó meglévő szerződéses partnerei, és a honlapján vagy e-mailben a Pintér Adrienn egyéni vállalkozóval kapcsolatot felvevő, lehetséges jövőbeni szerződéses partnerei (a továbbiakban Érintett) személyes adataira terjed ki.  Az adatkezelő a szerződések megkötése, fenntartása, teljesítése és megszüntetése céljából kezeli a vele szerződők személyes adatait.

 1. Kezelt személyes adatok, a személyes adatok tervezett kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja

 

adatkezelési cél jogalap kezelt adatokaz adatok címzettjekötelezőe az adatszol gáltatásaz adatszolgáltatás elmaradásának következménye
Regisztráció- a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételeÉrintett hozzájárulásae-mail címe AdatkezelőIgena regisztrációhoz kötelező az adatszolgáltatás; ennek elmaradása esetén a szerződés sem jöhet létre, nem teljesíthető
Előfizetés Érintett hozzájárulása– teljes név (vezetéknév, utónév)

 – e-mail címe

Adatkezelőigena szerződés létrehozásához és a szerződés teljesítéséhez kötelező az adatszolgáltatás; ennek elmaradása esetén a szerződés nem jön létre, nem teljesíthető
Szolgáltatás díjának pénzügyi teljesítése– szerződés teljesítése

 – jogszabályi kötelezettség teljesítése

 

– számlázási név

 – számlázási cím

 – a bizonylat tartalma

– a Pintér Adrienn egyéni vállalkozó könyvelését, adóbevallásait, ezzel kapcsolatos nyilvántartások at teljesítő, szerződéses könyvelőiroda – online számlázó program szolgáltatójaigena szerződés létrehozásához és a szerződés teljesítéséhez kötelező az adatszolgáltatás; ennek elmaradása esetén a szerződés nem jön létre, nem teljesíthető
Szerződés informatikailag biztonságos teljesítése– jogszabályi kötelezettség– IP cím

 – userAgent – location

honlapot karbantartó szerződéses informatikai szolgáltatóigena szerződés teljesítéséhez kötelező; ennek elmaradása esetén a szerződés biztonságosan nem teljesíthető
Előfizetéskor szerződés teljesítése– szerződés teljesítése – lakóhely (város)

 – születési dátum

AdatkezelőIgen
Hírlevélhez kapcsolódó– érintetti hozzájárulás– név 

– e-mail cím

Adatkezelőnem

Az adatok forrása: az Érintett

A kezelt adatok körével kapcsolatos kiegészítő rendelkezések

1) Regisztráció

Annak érdekében, hogy az érintett, mint felhasználó a honlapon elérhető szolgáltatásokról tájékozódni tudjon, továbbá igénybe tudja venni azokat, regisztrációra van szükség. Az érintett a regisztráció során saját fiókot hoz létre e-mail cím megadásával. 

A felhasználóknak az online szolgáltatások igénybevételére kizárólag előzetes regisztrációt követően van lehetőség.

2) Felhasználói fiók (profil) kezelése

A vásárlással egyidejűleg a rendszer automatikusan létrehoz a vásárlónak egy felhasználói fiókot (profilt), melyhez a hozzáférési adatokat a rendszer e-mailben küldi ki a regisztrált e-mail címre a felhasználónak. Az e-mailben található automatikusan generált jelszót a felhasználó később tetszőlegesen megváltoztathatja. A későbbiekben felhasználó ezzel a jelszóval fér hozzá a profiljához, ahol a megvásárolt tartalmak lesznek elérhetőek a számára. 

A fiókot törölni nem lehet, ezzel is elkerülve a megvásárolt tartalmak elvesztését.

Ha a felhasználó mégis szeretné a profilját törölni, jelezze e-mailben a hello@babyonboard.co.hu címen és szolgáltató eltávolítja a felhasználók közül.

3) Előfizetés és webshopos vásárlás 

A honlapon elérhető szolgáltatások és termékek megrendelésére kizárólag online van lehetőség. A vásárlás elektronikus szerződéskötésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

A felhasználó a jelen adatkezelési tájékoztató ismeretében a honlapon elhelyezett jelölőnégyzet kitöltésével a megrendelés véglegesítése előtt nyilatkozik a jelen okiratban foglaltak megismeréséről, és elfogadja annak tartalmát. Hozzájárulás hiányában a megrendelés nem fejezhető be, így személyes adat nem jut az adatkezelő birtokába.

 

4) Online fizetési módok

Szolgáltató a Barion Payment Zrt., mint fizetési szolgáltató rendszerével, valamint az OTP Mobil Zrt. SimplePay, mint fizetési szolgáltató rendszerével biztosítja a Felhasználó számára a Termék, illetve Szolgáltatás kapcsán a kényelmes és biztonságos vásárlást bankkártyával. A termék és szolgáltatás díjának megfizetése, azaz az online bankkártyás fizetés a fizetési szolgáltató rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz közvetlenül nem jutnak el. A fizetési szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A SimplePay Szolgáltatás és SimplePay Rendszer nem pénzforgalmi szolgáltatás, így nem minősül MNB (Magyar Nemzeti Bank) engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött szolgáltatásnak és nem tartozik a Hpt. hatálya alá. A Barion Payment Zrt és OPT Mobil Zrt együtt a továbbiakban: fizetési szolgáltatók/ külön-külön fizetési szolgáltató. Szolgáltató a kiválasztott Termék és/vagy szolgáltatás megvásárlása érdekében – a „Befizetem” gomb megnyomása által és a bankkártyás fizetési opció kiválasztásával – a Felhasználót a fizetési szolgáltató felületére irányítja át, ahol Felhasználónak nincs más dolga, mint bankkártya adatainak megadásával teljesíteni a kiválasztott termék megvásárlását (ellenértékének megfizetését). Felhasználó fizetési szolgáltató rendszeren keresztül indított fizetése alapján a termék és/vagy szolgáltatás díja akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a Felhasználó bankszámláján, a fizetési szolgáltatást nyújtó fizetési szolgáltató által zárolásra/levonásra és a Szolgáltató bankszámláján maradéktalanul jóváírásra kerül.

5) Hírlevél

Az Adatkezelő a felhasználó nevét és e-mail címét hírlevél küldésére használhatja fel, melyben – a teljesség igénye nélkül – üzleti ajánlatairól, újdonságokról, a szolgáltatásokkal és termékekkel, illetve a honlappal kapcsolatos hírekről, eseményekről adhat tájékoztatást.

A feliratkozásra a honlap elhelyezett jelölőnégyzet kitöltése útján, a megadott névvel és e-mail címmel van lehetőség.

A feliratkozás módjától függetlenül az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről (visszavonhatja hozzájárulását vagy nyilatkozhat a visszavonásról).

6) Megjelenés a közösségi média felületein

Az Adatkezelő a honlapon fellelhető szolgáltatások megismertetése, népszerűsítése céljából továbbá a babyonboard.co.hu Instagram közösségi média oldalt üzemelteti, mint az oldalak adminisztrátora, az oldalak működtetőjeként közös adatkezelőnek minősül.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Adatkezelő jogosult mindenfajta előzetes értesítés nélkül kizárni az érintettet a tagok közül, vagy törölni az érintett hozzászólását.

Az Adatkezelő kifejezetten kizárja a felelősségét a felhasználók által esetlegesen közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért, valamint a közösségi média felületeinek működéséből adódó hibákért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémákért.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a közösségi média oldalakon közzéteszi a jelen adatkezelési tájékoztató linkjét.

7) Kapcsolattartás

A Honlap Kapcsolat menüpontja értelmében az Adatkezelő részére üzenet küldhető az alábbi email címre: hello@babyonboard.co.hu.

 1. A személyes adatok tervezett kezelési időtartama
Adat típusAdatkezelés időtartamát meghatározó szempontok
Regisztrációs adatok:Amennyiben a regisztrációt követően szolgáltatást nem vesz igénybe, a regisztrációtól számított 5 év elteltével automatikusan, amennyiben azt korábban nem kéri maga az érintett, az Adatkezelő anonimizálja a felhasználó fiókját
Szerződéshez (előfizetéshez) megadott adatokA szolgáltatási szerződés fennállása alatt, majd azt követően az adózásra vonatkozó jogszabályokban megadott adatkezelési időtartamra, amely az utolsó számla kibocsátásától számított 8. év vége
Hibakeresést, informatikai biztonságot szolgáló adatokLegfeljebb 90 nap
Hírlevélhez megadott adatA hírlevélre jelentkezés önkéntes, és a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatokat. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja az érintett

 

 1. Adattárolás, adatfeldolgozás

 

Adattárolás​

Az Adatkezelő az Európai Unióban található, bérlet szervereken tárolja az általa kezelt személyes adatokat. A tárhely szolgáltató a szolgáltatása teljesítéséhez szükséges mértékben és célra kezeli a honlapon megadott személyes adatokat.  

Tárhely szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.

 Székhelye​: H-1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.

Adószáma​: 23495919-2-41

 

   Adatfeldolgozás​

  1) A kezelt személyes adatok tárolására szolgáló szerverek kapcsán, továbbá a szolgáltatásának           informatikai (rendszergazdai) feladatai ellátására adatfeldolgozót igénybe vesz az Adatkezelő. A személyes adatokat más címzettek részére nem kerül továbbításra, kivéve azokat az eseteket, amikor ezt jogszabály kötelezően írja elő.

Adatfeldolgozóként jár el: 

Pintér Adrienn egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Pintér Adrienn egyéni vállalkozó)

Székhely: 1117. Budapest, Budafoki út 83 c

Elérhetőségei: 

levelezési címe: 1117. Budapest, Budafoki út 83 c

email címe: ​hello@babyonboard.co.hu

Honlap címe: ​www.babyonboard.co.hu 

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartási szám: 38165289

Adatkezelési kérdéseivel az alábbi e-mail címen fordulhat hozzánk:  hello@babyonboard.co.hu

 

2) Az Adatkezelő a szolgáltatásának díjairól online számlát állít ki. A számlában szereplő            személyes adatokat a számlázás technikai lebonyolítása érdekében a szolgáltatónak továbbítja. A kezelt adatok köre: érintett teljes neve, számlázási neve, számlázási címe, adószáma, a bizonylat tartalma. Az adatkezelése jogalapja: szerződése teljesítése.   

Online számlázó program neve​:  Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Számlázó elérhetősége: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

E-mail: hello@billingo.hu

Telefon: +36-1/500-9491

A céget bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 01-10-140802

Adószám: 27926309-2-41

Tárhelyszolgáltató adatai: Amazon Web Services EMEA SARL (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg)

Az adatfeldolgozó(k) a jelen adatkezelés tájékoztatónak, a vonatkozó magyar adatvédelmi és Európai            Uniós jogszabályoknak megfelelően kezelik az Adatkezelő által kezelt adatokat. Az adatokat           megismerőkkel fennálló szerződések az adatvédelemre, a titoktartásra is kiterjednek.  

Adattovábbítás

 Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait a fent megjelölt adatfeldolgozó(k)nak továbbíthatja az ott meghatározott személyes adatokat a megadott célból.   

 1. Az Érintett jogai

Az Érintett az irányadó adatvédelmi jogszabályok szerint jogosult:  

 1. a) tájékoztatást kérni (GDPR 13-14. cikk)

Kiterjedhet az adatok forrásaira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatokat.

 1. b) személyes adataihoz hozzáférést kérni (GDPR. 15. cikk)

 Kérheti, hogy Pintér Adrienn egyéni vállalkozó adjon tájékoztatást arról, hogy az Ön személyes adatát kezeli-e. Amennyiben az Ön személyes adatait kezeli, kérése esetén az alábbi információkat bocsátja az Ön rendelkezésére:

– az adatkezelés célja – a kezeléssel érintett személyes adatok kategóriái

 – azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja

 – adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem            lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai 

– a helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához, adatkezelés elleni tiltakozáshoz  való joga

 – felügyeleti hatósághoz panasz nyújtásának joga

 – ha az adatokat nem Öntől gyűjtötte a Pintér Adrienn egyéni vállalkozó, az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ

 – az automatizált döntéshozatal megtörténte vagy meg nem történte; automatizált         döntéshozatal esetén az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár

 – ha személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk, joga van tájékoztatást kapni a továbbítás garanciáiról. Kérelmére egy példányban rendelkezésére bocsátja a Pintér Adrienn egyéni vállalkozó az adatkezelése tárgyát képező, Önre vonatkozó személyes adatok másolatát.   

 1. c) személyes adatai helyesbítését kérni (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére Pintér Adrienn egyéni vállalkozó helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlanszemélyes adatokat, azokat kiegészítse.  
 2. d) személyes adatai törlését kérni (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére Pintér Adrienn egyéni vállalkozó törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.  A Pintér Adrienn egyéni vállalkozó az alábbi esetekben teljesíti a törlési kérelmet:   

– az adatokra már nincs szükség abból a célból, ami miatt gyűjtötte, kezelte őket;

 – az adatkezelésnek nincsen jogalapja; – közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés; – jogellenes adatkezelés esetén;

 – ha az Önre irányadó jogszabályok szerint törölni kell  

Pintér Adrienn egyéni vállalkozó megtagadja a törlési kérelmet az alábbi esetekben:

 Ha az adatkezelése szükséges:  

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

– az adatkezelés Pintér Adrienn egyéni vállalkozóra irányadó jogszabályok szerinti kötelezettség         teljesítéséhez vagy közérdekből;

 – jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez  

 1. e) személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére Pintér Adrienn egyéni vállalkozó korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

 – Ön szerint pontatlanok a személyes adatok; az adatok pontosságának ellenőrzéséig; – jogellenes az adatkezelés, de Ön nem a személyes adatok törlését kéri, hanem a felhasználás korlátozását; 

– Pintér Adrienn egyéni vállalkozónak már nincs szüksége a személyes adatok kezelésére, de Ön még igényli az adatkezelést;

 – ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, addig korlátozni kell az adatkezelést, amíg meg nem állapítják, hogy a Pintér Adrienn egyéni vállalkozó jogos indokok miatt mégis kezelheti az adatokat.  

 1. f) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen olyan esetekben, amikor az adatkezelés közérdekű, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá, ha az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek            érvényesítéséhez szükséges, illetve az ezekhez kapcsolódó profilalkotás ellen.  

A tiltakozás ellenére kezelhető az adat, ha azt bizonyítottan olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.   

 1. g) az adatok továbbítását kérni másik adatkezelőnek (adathordozhatóság joga – GDPR 20. cikk)  

Az Ön kérésére a Pintér Adrienn egyéni vállalkozó az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, általában használt, géppel olvasható formátumban átadja vagy – ha ez technikailag is megvalósítható – az Ön által megjelölt másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja az alábbi esetekben:

 – az Ön hozzájárulásán alapul az adatkezelés – az Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges az adatkezelés

 – a szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez volt szükség az adatkezelésre

 – az adatkezelés automatizált módon történik  

Az adathordozhatóság joga nem sértheti mások jogait és szabadságait.  

 1. h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, profilalkotás (GDPR 22. cikk)  

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –              ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.   

Az alábbi esetekben ezen joga nem érvényesül: – az Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; – jogszabály lehetővé teszi; – Ön hozzájárult   

Pintér Adrienn egyéni vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelme beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelmére megtett intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő szükség esetén további két hónappal    meghosszabbítható. A határidő meghosszabbítása esetén a kérelme kézhezvételétől számított legkésőbb egy  hónapon belül tájékoztatja Önt Pintér Adrienn egyéni vállalkozó, a késedelem okának megadásával. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Pintér Adrienn egyéni vállalkozó, kivéve, ha Ön azt kifejezetten más módon kéri.  

Panasz benyújtásának joga: 

 Ön jogosult az adatkezelési eljárással kapcsolatos panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, NAIH, www.naih.hu, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseit.

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. Amennyiben az érintett kérelme az Adatkezelő által elutasításra került vagy nem ért egyet annak döntésével, továbbá ha az Adatkezelő határidőn belül nem dönt, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a döntés közlésétől, ill. az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.